डिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के-कस्तो छ ?

डिजिटल हस्ताक्षर सजृना कसरी गर्ने र प्रमाणित कसरी गर्ने ?

हाम्रो कथा २०७६ साउन २९ गते १६:०६

तस्वीर : Honest Version

विधुतीय / इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट उतारिएपछि इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षरलाई डिजिटल हस्ताक्षर वा ‘डिजिटल सिग्नेचर’ भन्न सकिन्छ। ई-कमर्स, ई-कारोबार अघि बढ्दा ई-सिग्नेचरको आवश्यकता हामीलाई पर्न थाल्यो ।

डिजिटल हस्ताक्षर सजृना कसरी गर्ने र प्रमाणित कसरी गर्ने ?
(क) हस्ताक्षरको सजृना सम्बन्धी तथ्याङ्क र प्रमाणीकरण तथ्याङ्क हस्ताक्षरकर्तासँग मात्र सम्बन्धित हरेको पुष्टि भएमा,
(ख) हस्ताक्षर गर्दाको समय हस्ताक्षरकर्ताको मात्र नियन्त्रण रहेको पुष्टि गर्न सकेमा,
(ग) विद्यतुीय हस्ताक्षर गररसकेपछि सम्बन्धी अधिलेख तथा हस्ताक्षरमा गररएको परिवर्तन भए नभएको पत्ता लगाउन सकिने भए I
डिजिटल हस्ताक्षरको कानूनी मान्यता :  
प्रचलित कानूनमा कुनै सूचना, लिखित वा अन्य कुनै कुरालाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गर्नु पर्ने वा  कुनै लिखितमा कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षर गरिएको उल्लेख गरीएको रहेछ भने त्यस्ता सूचना, लिखित वा अभि लेख अभिलेख अन्तर्गत नियममा बनेको प्रक्रिया पूरा गरी डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गरिएको भए त्यस्तो डिजि टल हस्ताक्षरले कानूनी मान्यता प्राप्त गनेछ।
सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर मानिने : 
कुनै विद्यतुीय अधिलेखमा गररएको डिजिटल हस्ताक्षरलाई तोके अनुसार कार्यविधि अपनाए, नियन्त्रण, परिक्षण तथा सम्पुष्टि गर्न सके हस्ताक्षरलाई सुरक्षित मानिन्छ I
(राज्यको कानून मान्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । त्यसैगरी कानूनको जानकारी पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । अनि मिडियाको धर्म पनि । त्यसैले सार्वजनिक जानकारीका लागि हामीले यो स्तम्भ सुरु गरेका छौं । तपाईलाई कुनै कानून विशेषको जानकारी चाहिएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला ।)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित

आफ्नो लक्ष्य प्राप्तका लागी एक जुक्ति

१ दिन अगाडि १ मिनेटमा पढिने

आज कामको पहिलो दिन

१ दिन अगाडि ४२ सेकेन्डमा पढिने